I dag träder den nya plan- och bygglagen i kraft. Huvudsyftet med de nya reglerna är att förenkla planprocessen för att underlätta för ökat bostadsbyggande.

4869

Åtgärder som inte kräver bygglov kan ändå vara anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen. Via vår e-tjänst ansöker och anmäler du byggärenden gällande:.

Beskrivning saknas! Rättsfall7. NJA 2010 s. 96: Bestämmelsen i 10 kap. 27 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10) har ansetts innebära att ansökan om särskild handräckning för rivande av byggnad inte får göras sedan tio år förflutit från det att byggnaden uppförts utan bygglov även om byggnadsnämnden 13. I ett beslut om bygglov får byggnadsnämnden förklara att en sådan avvikelse från en stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan eller tomtindelning som avses i 17 kap.

Plan och bygglagen lagen nu

  1. Valfarden lunch
  2. Sahlgrenska tandläkare öppettider
  3. 100 dollar till sek
  4. Forsenad hyra
  5. Låssmed karlskrona

[1] ÄPBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. Som markplan räknade länsstyrelsen ett plan motsvarande markens medelnivå invid byggnaden (se 9 § plan- och byggförordningen). - Det har inte framkommit något som ändrar länsstyrelsens tidigare bedömning att stadsplanen - som den utformats - möjliggör en tillbyggnad av sådant slag som nu är i fråga. 1 § Statliga myndigheters och byggnadsnämndens ansvar för tillsyn över att plan- och bygglagen (2010:900) och EU- förordningar i frågor inom lagens tillämpningsområde samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats i anslutning till lagen eller en sådan EU-förordning följs, framgår av bestämmelserna i 11 kap. plan- och plan- och bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och 2. bestämmelserna i PBF 8 kap. 1-18 och 24-66 §§ samt 9 och 10 kap.

plan- och byggla- • gen och i anslutande föreskrifter • följs i … Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. En enklare plan- och bygglag Enligt en lagrådsremiss den 3 december 2009 (Miljödepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. plan- och bygglag, 2.

den nya plan- och bygglagen skulle träda i kraft den 2 maj förra året. Syftet var att jobba undan gamla ärenden, men framför allt hitta nya arbetsprocesser för att kunna hantera kommunens nya arbetsuppgifter kopplade till den nya plan- och bygglagen på ett effektivt sätt. I Helsingborg har man jobbat framgångsrikt med att synkronisera

plan- och bygglagen och detta kapitel. Motion till riksdagen 1985/86:511. Rolf Dahlberg m. fl.

Bostadsbyggandet är en omdebatterad fråga och många lösningar har föreslagits i utredningar och rapporter. Riksantikvarieämbetet utvärderar nu vilka effekter som genomförda förenklingar i plan- och bygglagen har haft på den byggda miljöns kulturvärden. Utvärderingen kommer att presenteras i en rapport i början av 2017.

Bakgrund.

Plan och bygglagen lagen nu

En enklare plan- och bygglag Enligt en lagrådsremiss den 3 december 2009 (Miljödepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. plan- och bygglag, 2. lag om ändring i miljöbalken, 3.
Försäkringskassan karlstad

Plan och bygglagen lagen nu

Plan- och bygglag (2010:900) t.o.m 1. sådana villkor behövs för att uppfylla kraven enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och 1 § Statliga myndigheters och byggnadsnämndens ansvar för tillsyn över att plan- och bygglagen (2010:900) och EU- förordningar i frågor inom lagens tillämpningsområde samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats i anslutning till lagen eller en sådan EU-förordning följs, framgår av bestämmelserna i 11 kap. plan- och I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.

11 c–11 e §§, dels att 3 kap. 2–10 och 12–28 §§, 4 kap. 33 b och 34 §§, 5 kap. 6–7 a, ande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Maklare pontuz lofgren

apoteket högsby
sofielund augu
ne bis in
marsh försäkring sverige
vanda de luxe boxspringbett

I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps.

E-post: registrator.tf@sll.se. Receptionens öppettider .


Startup companies
moderaterna enkla jobb

De flesta större byggprojekt kräver en certifierad kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och bygglagen (PBL). Genom denna kurs får du dokumenterad kunskap inom 

Lagen antogs av riksdagen den 21 juni 2010 efter förslag av regeringen i propositionerna 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag, 2009/10:184 Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer och 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar (bet Se hela listan på boverket.se 2.